Εξυπηρέτηση Ενοριτών

2022

Φιλιππησίους Β μέρος

Φιλιππησίους Γ μέρος

Φιλιππησίους Δ μέρος

Φιλιππησίους Ε μέρος

Φιλιππησίους ΣΤ μέρος

Φιλιππησίους Ζ μέρος

Ο Ιησούς δικάζεται

Φιλιππησίους Η μέρος

Φιλιππησίους Θ μέρος